0 Kč

Obchodní podmínkyZnění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní. Uživatel se může přihlašovat také pomocí „mojeID“. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující bere na vědomí, že web nemusí být dostupný nepřetržitě, a s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a to e-mailem. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce,
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dodané zboží je určeno k okamžité spotřebě, jestliže není spotřebováno ihned po dodání je nutno zboží skladovat v rozmezí teploty 2°C – 6°C a spotřebovat do 12 hodin od dodání. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, není prodávající povinen vrátit cenu objednávky. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Stornování objednávky

Každou Vaši objednávku můžete zrušit do 15 min od objednání, bez nutnosti uvádění dalších údajů,
a to telefonicky nebo emailem s objednávacím číslem.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.